Sandkuhl Clay Works - V1460G Style C 16"x16" Glazed