Sandkuhl Clay Works - V1462G Style C 24 "x24" Glazed